Prohlášení společnosti k ochraně osobních údajů | St. Joseph Royal Regent Hotel
  • cs
  • en
  • de
  • ru

INTER spa service s.r.o
Hotel St. Joseph Royal Regent
Zahradní 7
360 01 Karlovy Vary

GDPR – Zpracování osobních údajů

Vážená klientko, vážený kliente,

Velice si vážíme, že využíváte našich služeb v hotelu Royal Regent, a v této souvislosti nám prosím dovolte, abychom Vás informovali o způsobu zpracování a využití Vašich osobních dat v souvislosti s plněním ubytovací smlouvy (“Smlouva”), a to v návaznosti na požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“), které vstoupilo v účinnost k 25. květnu 2018.

Informační sdělení

Rádi bychom Vám sdělili, že společnost INTER spa service s.r.o. (dále jen “Společnost”) zpracovává Vaše osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) – jako správce – pro účely splnění zákonných povinností, oznamovacích povinností a registračních povinností v souladu s provozním řádem hotelu, včetně standardů zabezpečení všech Osobních údajů v těchto bodech:
1. plnění Smlouvy a dalších smluvních vztahů mezi Vámi a Společností
2. plnění závazků a zákonné povinnosti ohlašovací ze zákona o cizinecké policii – hlášení pobytů všech cizinců
3. pro účely distribuce obchodních sdělení – prostřednictvím přímého marketingu – ohledně zboží a služeb Společnosti souvisejících se službami poskytovanými podle Smlouvy nebo podobného zboží a služeb. K tomuto zpracování dochází na právním základě v podobě oprávněného zájmu Společnosti na užití nástrojů přímého marketingu.

Osobní údaje nejsou dále předávány a zpracovávány dalšími osobami propojenými se Společností, zástupci Společnosti nebo dalšími externími poskytovateli služeb – v roli zpracovatelů. Jediným zpracovatelem osobních údajů ve Společnosti je mzdová účetní, která zpracovává Osobní údaje zaměstnanců. Její agenda je vedena a řízena dodatkem ke smlouvě, a to ve znění rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany podle čl. 45 GDPR, existence standardních doložek, smluvních doložek nebo dalších vhodných záruk podle čl. 46 GDPR, existence závazných podnikových pravidel podle čl. 47 GDPR, nebo podle výjimek pro specifické situace podle čl. 49 GDPR („Právní důvody“). Osobní údaje mohou být zpracovávány Třetími stranami působícími v některé jurisdikci mimo Evropský hospodářský prostor v souvislosti s jakýmikoli výše uvedenými účely; v takovém případě zajistí Společnost, aby se Osobním údajům dostalo adekvátní ochrany a aby byly v každém případě chráněny v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů platnými v České republice.

Osobní údaje jsou předávány – pro účely vyjmenované v druhém odstavci této kapitoly – vládním orgánům, cizinecké polici v souladu s požadavky příslušných právních předpisů nebo provozních pravidel hromadných ubytovacích zařízení.

Zpracování Osobních údajů pro účely vyjmenované v druhém odstavci této kapitoly, představuje odkládací podmínku pro uzavření a/nebo plnění Smlouvy. Osobní údaje se budou zpracovávat po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu šesti let po jejím ukončení, nestanoví-li právní předpis dobu delší.

Zpracování Osobních údajů pro účely vyjmenované v třetím bodě druhého odstavce dle této kapitoly – je dobrovolné a odhlášení z distribučního seznamu pro obchodní sdělení nemá žádný vliv na realizaci nebo plnění Smlouvy. Osobní údaje se budou zpracovávat po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu šesti let po jejím ukončení, pokud dříve nedojde k odhlášení z distribučního seznamu pro obchodní sdělení, a to buď oznámením zaslaným na reservations@royalregent.cz nebo s využitím tlačítka (linku) na konci příslušného oznámení, zaslaného obchodního sdělení.

Doplňující informace:

Osobní údaje budou zpracovávány ručně a automaticky.

Pro rezervace uplatňující voucher na slevu ve výši 4.000,–Kč v rámci dotačního titulu COVID – Lázně 2020 platí rozšíření zpracování osobních údajů, které naleznete ZDE.

Ve vztahu k Osobním údajům máte vůči Společnosti následující práva:
(i) přístup: máte právo získat potvrzení o tom, zda jsou Osobní údaje zpracovávány či nikoliv, a pokud ano, přístup k těmto údajům a informacím v rozsahu článku 15 GDPR;
(ii) odvolání souhlasu: pokud jste udělili souhlas ke zpracování Osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat bez udání důvodů s účinky do budoucna. Pro uplatnění tohoto práva prosím zašlete odvolání na adresy uvedené níže. Odvolání souhlasu nemá vliv na platnost zpracování Osobních údajů, ke kterému došlo před jeho odvoláním;
(iii) oprava: pokud jsou zpracované Osobní údaje nesprávné, máte právo kdykoliv požádat o opravu těchto údajů. Pro uplatnění tohoto práva nás prosím kontaktujte na adresách uvedených níže;
(iv) výmaz a blokace: máte právo požadovat zablokování a/nebo výmaz uložených Osobních údajů. Pokud by byl výmaz v rozporu s právními či smluvními závazky nebo oprávněnými zájmy Společnosti, mohou být Osobní údaje pouze zablokovány;
(v) omezení zpracování: Společnost omezí zpracování Osobních údajů v případech předvídaných v článku 18 GDPR, například pokud budete zpochybňovat přesnost Osobních údajů nebo pokud budete požadovat Osobní údaje pro účely ochrany právního nároku;
(vi) vznesení námitky: máte právo vznést – kdykoliv a bez udání důvodu – námitku proti zpracování Osobních údajů za podmínek uvedených v článku 21 GDPR;
(vii) přenositelnost: pokud požádáte o odevzdání Osobních údajů, Společnost Vám poskytne a předá tyto údaje nebo jiné Vámi určené osobě, a to ve strukturovaném, běžně používaném a – pokud je to technicky možné – strojově čitelném formátu;
(viii) podání stížnosti: máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, pokud máte za to, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena. Stížnost může být podána ve státě Vašeho obvyklého pobytu, pracoviště či místa údajného porušení či jiného místa určeného v článku 77 GDPR; v České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se zpracování Osobních údajů mohou být kdykoliv směřovány na koordinátora GDPR ve Společnosti prostřednictvím e-mailové adresy: eva.ticha@royalregent.cz či poštou na adresu: Inter spa service sro, k rukám: GDPR – Eva Tichá, Zahradní 7, 36001 Karlovy Vary,

Pin It on Pinterest